Instalace poplachové sirény na hasičské zbrojnici

Datum: 

Pondělí, 22. Leden 2018 (Celý den)

Obec Kamenice má podle ustanovení §15  zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů (zákon o IZS) povinnost zabezpečit varování obyvatelstva před nebezpečím (např. povodně, únik nebezpečných chemických látek do ovzduší, radiační havárie apod.) Proto byla v polovině ledna 2018 na budovu hasičské zbrojnice v Těptíně, která je majetkem Obce Kamenice, instalována varovná siréna.

Na území ČR se pro varování obyvatelstva při horzící nebo nastalé mimořádné události používá pouze jediný varovný signál "Všeobecná výstraha". Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény pro dobu 140 sekund (2 minuty 20 sekund) a může zaznít až 3x za sebou v cca tříminutových intervalech.

 

Obr. č.1: Všeobecná výstraha

 

Zpravidla každou první středu v měsíci, ve 12 hodin, slýcháme tzv. "Zkušební tón". Tento signál provází pravidelnou akustickou zkoušku sirén. Jedná se o nepřerušovaný tón sirény trvající 140 vteřin.

 

Obr. č.2: Zkušení tón

 

Dále se můžeme setkat se signálem, který není ani varovný ani zkušební. Slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Nazýváme jej "Požární poplach" a je vyhlašován přerušovaným signálem (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přerušwení, 25 sekund trvalý tón) po dobu jedné minuty.

 

Obr. č.3 Požární poplach

 

DOPORUČENÁ ČINNOST PO ODEZNĚNÍ „VŠEOBECNÉ VÝSTRAHY“
 

1. OKAMŽITĚ SE UKRYJTE
 • Vyhledejte ukrytí v nejbližší vhodné budově, kterou může být úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům, a to raději ve vyšších patrech z důvodu ochrany před šířením nebezpečných látek (většina z nich je těžší vzduchu, tj. drží se při zemi).
 • Jestliže cestujete autem a uslyšíte varovný tón sirény, odjeďte směrem od místa mimořádné události nebo zaparkujte auto a vyhledejte úkryt ve vyšších patrech nejbližší vhodné budovy.
2. ZAVŘETE DVEŘE A OKNA
 • V budově okamžitě zavřete a utěsněte okna a dveře. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik nebezpečných látek a uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

3. ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI
 • Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích televize či rádia. Tyto informace mohou být sdělovány také obecními rozhlasy, elektronickými sirénami popřípadě megafony záchranářských vozidel.

 

OBECNÉ ZÁSADY PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ
 
V případě varování o hrozící nebo již nastalé mimořádné události se snažte dodržovat následující zásady, které ochrání Vás a Vaše blízké a zároveň pomohou  záchranným složkám při zásahu:
 • RESPEKTUJETE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, pokyny zaměstnavatele)
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí (sousedy)
 • NETELEFONUJTE ZBYTEČNĚ – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • NEPODCEŇUJETE vzniklou situaci
 • POMÁHEJTE  dle možností sousedům a lidem ve svém okolí
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotou je lidský život a zdraví a až poté majetek
 • UPOSLECHNĚTE pokynů zasahujících záchranářů, představitelů orgánů státní správy a samosprávy

 

Zdroj: Hasičský záchranný sbor ČR