Shromáždění představitelů sborů

Datum: 

Čtvrtek, 7. Březen 2013 - 17:0020:00

Pozvánka Okresního sdružení hasičů Praha - východ ze dne 18.2.2013

Vážený pane starosto,
výkonný výbor OSH Praha-východ svolává v souladu se Stanovami SH ČMS ěl. 65 odst. 7
Shromráždění představitelů sborů.
Zasedání Shromáždění představitelů sborů se bude konat dne 7. března 2013 od 17:00 hodin
ve velké zasedací místnosti 1. patro Výzbrojny požární ochrany, Ohradní 26, Praha 4 - Michle.
Návrh programu jednání:
1. Zahájení a schválení programu jednání
2. Volba návrhové komise, zapisovatele, ověřovatelů zápisu
3. Zpráva o činnosti W OSH Praha-východ za rok 2012
4. Zpráva o činnosti odborných rad
5, Zpráva Okresní kontrolní a revizní rady
6. Výsledek hospodaření OSH za rok 2012
7. Rozpočet OSH na rok 2013
8. Informace zástupce firmy Požámí bezpečnost
9. Pojistná smlouva pro případ úrazu
10. Statut vyznamenání, Stejnokrojový předpis
11. Diskuse
12. Usnesení a závěr
Pozvánka na toto zasedáni platí pro starostu sboru nebo pověřeného zástupce, účast v civilním
oděvu.
Za výkonný výbor OSH  Oldřich Lacina, starosta