Výroční zpráva SDH Těptín 2008

  Zpráva pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně,  konanou dne 31. ledna 2009

Vážené dámy, pánové, vážení hosté, kamarádi, kolegové hasiči!

 Každoročně se scházíme přibližně v tuto dobu na výroční Valné hromadě, abychom zde společně zhodnotili práci Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně za uplynulý rok.

Na začátku roku 2008 probíhaly dokončovací práce na rekonstrukci hasičské zbrojnice, a proto jsme se rozhodli obrátit pořadí pořádání výroční Valné hromady a tradičního hasičského bálu.  26. ledna 2008 se konal v restauraci U Bernátů Hasičský bál s bohatou tombolou, za kterou děkujeme rovněž tradičním sponzorům této akce Uzenářství pana Dolejše a Dřevovýrobě Skalsko manželů Millerových.

Kolaudace hasičské zbrojnice proběhla 8. února 2008 a o týden později, 16. února se mohla konat Valná hromada sboru, které se zúčastnilo 71 řádných členů sboru a 21 pozvaných hostů. Na programu Valné hromady bylo mimo jiné i předání ocenění – Čestných uznání sboru a Čestných uznání Okresního sdružení hasičů Praha – východ některým členům  za aktivní práci v uplynulých pěti letech. Dále byly předány vyšší vyznamenání „Za zásluhy“ dlouholetým členům sboru panu Antonínu Andresovi, Miroslavu Čížkovskému, Jiřímu Hnětkovskému a Jaroslavu Ježdíkovi. Pan Viktor Řehák převzal Čestné uznání Krajského sdružení hasičů. Výbor Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně na podzim roku 2007 podal návrh na jedno z nejvyšších ocenění dobrovolného hasičstva v České republice  pro dlouholetého velitele sboru pana Josefa Dvořáka staršího. Navržený titul Zasloužilý hasič mu byl ústředím schválen a členové sboru o tom byli informováni rovněž na Valné hromadě.
V průběhu přestávky i po ukončení oficiálního programu Valné hromady se hosté i členové sboru mohli podívat do zrekonstruované hasičské zbrojnice. V patře byla částečně zařízena společenská a školicí místnost s kuchyňkou, služební místnost již byla plně funkční, stejně tak sociální zařízení – toalety a sprchy. Zbývalo dokončit vybavení šatny a dílny v přízemí a v průběhu roku probíhaly dodělávky v garážích a venkovní úpravy, o které se postarali členové sboru a jednotky. Vybavení společenské místnosti nábytkem, elektrospotřebiči, pořízení kuchyňské linky a drobné doplňky byly plně hrazeny z finančních darů, které obdržel těptínský sbor v několika posledních letech od svých dlouholetých sponzorů.

Členové obecní hasičské jednotky toto zázemí poprvé plně využili 1. března, kdy v dopoledních hodinách zasáhla obec Kamenici stejně jako většinu území republiky vichřice Emma. Během prvního březnového víkendu vyjela místní jednotka celkem ke třinácti zásahům spojeným s odstraňováním následků vichřice. Došlo i na nostalgické vzpomínání na předloňské zásahy při Kyrillovi a opravdu „bojové“ podmínky, kdy jedna místnost 4x3 metry sloužila současně jako kancelář, místo pro spojaře a odpočívárna pro ty, kteří zrovna nebyly u zásahu. V druhé o něco větší místnosti byla šatna a zároveň dílna, kde se čistily motorové pily a další vybavení. Všude, kde zbývalo ještě nějaké místo, se sušilo mokré oblečení...  Je až neuvěřitelné, že o rok později jsou podmínky na zcela jiné úrovni, za což je třeba poděkovat všem, kteří se o to zasloužili – zástupcům obce Kamenice, sponzorům i členům sboru a jednotky.

Zmiňovanou vichřicí Emma byla poznamenána účast na Maškarním bále, který sbor pořádal právě 1. března 2008 v restauraci U Bernátů. Odpolední program pro děti se vydařil, při večerním bálu pro dospělé byla účast  jen asi třicet lidí.

13. března se náš starosta zúčastnil pravidelného Shromáždění představitelů sborů na Okresním sdružení hasičů Praha – východ.

Od poloviny března začaly opět probíhat schůzky oddílu mladých hasičů. Jarní program začal výletem dětí pěšky do Zbořeného Kostelce v sobotu 15. března, který byl zakončen opékáním špekáčků u řeky pod hradem. Schůzky mladých hasičů probíhaly až do prázdnin každý pátek. V průběhu dubna a května se děti připravovali na okrskovou hasičskou soutěž. Děkujeme rodině Adámkových za zapůjčení soukromého pozemku, na kterém děti a dorost mohli v průběhu loňského jara cvičit.

19. a 26. dubna se členové jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín zúčastnili odborné přípravy nositelů dýchací techniky na požární stanici v Říčanech.

27. dubna uspořádal sbor Jarní úklid v Těptíně, bohužel za velmi malé účasti jak občanů tak i vlastních členů. Nicméně i těch pár jedinců včetně několika dětí uklidili veřejné prostranství na návsi a připravilo vše pro stavění máje, které každoročně organizují rovněž členové sboru, stejně jako tradiční pálení čarodějnic poslední dubnový den.

Je už pravidlem, že nejvíce hasičských akcí se koná v měsících květnu a červnu.
4. května 2008 jsme oslavili svátek svatého Floriána, patrona hasičů, velmi slavnostním způsobem. Díky manželům Švarcovým jsme získali darem od pana Gabriela Vacha z Netvořic keramickou sochu svatého Floriána. 84 cm vysoký originál je ztvárněn přesně podle tradice jako římský voják v brnění s korouhví v ruce a se džberem, z něhož lije vodu a hasí hořící dům.
V průběhu odpoledne byl před hasičskou zbrojnicí prezentován nově zakoupený hydraulický rozpínák od firmy Lukas, který nahradil ten dosluhující ve výbavě rychlého zásahového automobilu Land Rover.
Ještě jednou takto veřejně děkujeme panu Vachovi i manželům Švarcovým za nádherný dárek. Nutno dodat, že „těptínský“ Florián pár měsíců ležel na stole v kanceláři a dlouho se nenašel žádný odvážlivec, který by poměrně těžkou sochu připevnil na stěnu v přízemí proti vchodu nad dveřmi k šatně. Toto umístění bylo vybráno jako místo, pod kterým při každém výjezdu všichni projdou a symbolicky je tak hasičský patron ochraňuje. Nakonec se několik odvážlivců našlo, sochu připevnilo a nutno dodat, že tam visí bez úhony dodnes. Takže děkujeme za kvalitně odvedenou práci.

16. května 2008 jsme pozvali do hasičské zbrojnice vedení našeho dlouholetého a největšího sponzora společnosti Strojmetal Kamenice a.s. Pan generální ředitel Ing. Jelínek a ekonomický ředitel pan Ing. Petruška si prohlédli zrekonstruované prostory a my doufáme, že byli spokojeni s tím, na jaký účel byly finanční prostředky věnované podnikem Strojmetal vynaloženy. Ani v roce 2008 na nás firma nezapomněla a na místní hasiče věnovala značnou finanční částku, za což velice děkujeme.

24. května 2008 se v Kostelci u Křížků uskutečnila za nemalého přispění našich členů okrsková hasičská soutěž. Z kamenického okrsku, který sdružuje dobrovolné sbory z Kostelce u Křížků, Nechanic, Štiřína, Těptína, a Lojovic, se přihlásilo méně družstev než v roce 2007 - v kategoriích muži mladší, muži starší, dorost, starší žáci a mladší žáci – celkem 12 družstev ( 6 družstev mužů, 3 družstva dorostu a 3 družstva žáků). SDH Těptín v roce 2008 zaregistroval do soutěže celkem čtyři družstva – mladší žáky, dorost, mladší muže a starší muže. Zejména u dětí jsme měli radost z velmi dobrého výsledku. Přestože ve své kategorii soutěžili sami, výsledný čas jejich útoku byl lepší než u starších žáků a dokonce i u dorostu. Za první místo gratulujeme nejen mladším žákům, ale také dorostencům a starším mužům. Mladší muži se umístili na druhém místě.

Hned v následujícím týdnu, ve středu 28. května, jsme uspořádali jednu preventivně výchovnou akci. Hasičskou zbrojnici navštívily děti z Mateřské školky v Olešovicích. Děti se podívaly do garáží, do převlékárny výjezdové jednotky i do služební místnosti. V klubovně jim hasiči předvedli zásahové oblečení a výstroj a seznámili je s tím, jak to chodí u dobrovolné jednotky při výjezdu. Po shlédnutí krátkého naučného filmu měly děti možnost vidět výjezd jednotky od přijetí zprávy o události až po skutečný výjezd všech zásahových vozidel z garáží. Na závěr si děti všechna auta i jejich výbavu prohlédly, nechyběla ani ukázka práce s vyprošťovací technikou, ukázka použití zdravotnické výbavy atd. Děkujeme všem našim členům, kteří si i ve všední den dopoledne našli čas a pomohli s realizací této akce. Věříme, že se dětem u nás líbilo a že podobné akce zopakujeme i v budoucnu. Navíc od nás děti odjížděli s úkolem – nakreslit obrázky s hasičskou tématikou. Některé z těchto prací již visí v hasičské klubovně a děti za ně byly odměněny hasičskými omalovánky, které sbor zakoupil společně s dalšími materiály na propagaci požárních ochrany.

Těptínští hasiči pořádají již několik let ke Dni dětí akci nazvanou „Dětský den v Těptíně“. V loňském roce se konal v sobotu 31. května 2008 tradičně u Dlouhého rybníka. Děti, ale i jejich rodiče s chutí vyrazili na vyznačenou trasu plnit úkoly. Odměnou za splnění každé disciplíny byly různé sladkosti a v cíli se všichni sešli u táboráku s opékáním špekáčků. Děti pak po zbytek odpoledne řádily u vody, ve vodě, ale i na hasičské cisterně....
Děkujeme členům našeho sboru, kteří každoročně tuto akci připravují. Díky nim se akce opět povedla a věříme, že si všichni užili pěkné sobotní odpoledne. Bohužel tato akce byla v minulém roce narušena místním občanem, který svým nepochopitelným chováním ohrozil bezpečnost účastníků této akce, když přijel osobním vozem k Dlouhému rybníku a i když na první pohled viděl, že na břehu rybníka i ve vodě je asi patnáct velmi malých dětí, vypustil z auta čtyři velké psy a ti se okamžitě vrhli mezi děti. Přihlížející dospělí ( nebyli to pouze členové našeho sboru, ale i rodiče dětí, účastnících se Dětského dne ) muže slušným způsobem požádali, aby svá zvířata stáhl zpět. Ten však nereagoval a z celé situace byl viditelně pobaven. Navíc bylo na první pohled patrné, že své psy evidentně nezvládá. V žádném případě nebyl hrubě slovně napadán a osočován, pouze důrazněji, ale opět velmi slušně, opakovaně žádán o stejnou věc. Naopak v průběhu dalšího hovoru se tento občan nevybíravým způsobem vyjadřoval o obecních vyhláškách a zákonech a jasně dával najevo, že si v této zemi a v této obci bude dělat, co sám uzná za vhodné. Nerespektoval ani přítomného zástupce obce, čímž donutil ostatní k razantnějšímu zásahu – tj. oznámení incidentu na Polici České republiky, která se na místo dostavila a zahájila šetření ve věci přestupku proti veřejnému pořádku.
Každá akce má svou reakci a reakcí onoho muže bylo, že ihned po přihlášení psů do evidence na obecním úřadě sepsal Návrh na rozpuštění Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně s odkazem na § 12 odst. 3 písm. c) zákona č. 83/1990 Sbírky ( o sdružování občanů ) s tím, že jsme se při pořádání akce dopustili následujících trestných činů s citací příslušných paragrafů – obecného ohrožení tím, že jsme rozdělali v lese u rybníka oheň a zvýšeným rizikem vzniku lesního požáru ohrozili bezpečnost cca 60 účastníků akce včetně malých dětí, neoprávněně jsme užívali cizí věci, protože jsme použili lesní pozemky k pořádání hromadné akce, dále porušili lesní zákon, neboť jsme rušili klid a ticho v lese, omezovali jsme jeho osobní svobodu, dále jsme se dopustili trestného činu schvalování trestného činu – přikládáním suchých větví jsme udržovali hořící oheň a nepřekažení trestného činu tím, že jsme nečinně přihlíželi, jak v lese hoří oheň a ačkoliv jsme hasiči, neudělali jsme žádná opatření k jeho okamžité likvidaci. Navíc jsme se těchto činů dopouštěli opakovaně v uplynulých letech při pořádání obdobných akcí s poukázáním na naše výroční zpráva zveřejněné na internetu. Součástí dopisu, který občan naší obce zaslal na Ministerstvo vnitra, na obecní úřad v Kamenici a na ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska byl popis události s venčením psů u Dlouhého rybníka z jeho úhlu pohledu, samozřejmě vyznívající v neprospěch našeho sboru. Starosta obce Kamenice naši organizaci požádal o písemné vyjádření, které přiložil k vlastnímu dopisu adresovaném na Ministerstvo vnitra, rovněž ústředí Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zaslalo své stanovisko. Jednáním našeho spoluobčana jsme se cítili jednoznačně poškozeni a zvažovali jsme podání trestního oznámení pro pomluvu a poškozené dobrého jména.  Část našeho vyjádření si dovolujeme odcitovat i na naší výroční Valné hromadě:
„Na závěr musíme připomenout, že jsme zájmová organizace, která má dobrovolnost pevně zakotvenou již v názvu. Členové našeho sboru i členové obecní jednotky pracují dobrovolně, bez nároku na odměnu a ve svém volném čase na úkor svých vlastních rodin a dalších zájmů. Veškeré aktivity směřujeme ve prospěch našich spoluobčanů v duchu hasičského hesla „Bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“. Všechny akce, které pořádáme jsou dobrovolné, jak pro organizátory z řad našich členů, tak pro účastníky z řad veřejnosti. Proto se nás velmi dotýká tvrzení pana ..., že jsme ho nutili k účasti na námi pořádané akci. Přesto je na každé naší následující akci vítán, aby se mohl jako občan krátce bydlící v naší obci lépe seznámit s více než stoletou činností sboru. Jsme přesvědčeni, že se za práci našich dědů a otců nemusíme stydět a uděláme vše pro to, abychom mohli v této práci pokračovat…“ Podle posledních informací byla záležitost odložena, protože Ministerstvo vnitra žádný návrh na rozpuštění našeho sboru neobdrželo. Doručena byla pouze vyjádření obecního úřadu Kamenice a republikového ústředí SH ČMS.

Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně se podílí rovněž na organizování různých školení a výcviků členů jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice. Jednou ročně se snažíme připravit i prověřovací cvičení. Tentokrát byl námětem cvičení jednotky simulovaný požár ve 2. NP objektu Mateřské školky v Kamenici-Olešovicích. Vše proběhlo ve čtvrtek 5.6.2008 v dopoledních hodinách. Cvičení se zúčastnila jednotka v počtu 9 členů s cisternou Tatra 148 CAS 32 a dopravním automobilem VW Transporter.  Podrobnější informace o cvičení budou zmíněny ve čteném přehledu výjezdů obecní jednotky později. Po ukončení cvičení byla technika k dispozici dětem, které si zařádily s hadicemi a řádně zavlažily vodou z cisterny hřiště před školkou. Velké poděkování si zaslouží paní učitelky, ostatní zaměstnanci školky a v neposlední řadě také děti, které bezvadně spolupracovaly.

V průběhu června jsme měli několik asistencí na různých akcích, ať už se jednalo o kulturní akce, či žádosti okolních sborů o zdravotní asistence zejména na jejich soutěžích.

23. června se naši členové zúčastnili pohřbu našeho dlouholetého člena Jardy Ježdíka a hned po skončení někteří odjížděli do Přibyslavi, kde ve stejný den probíhalo slavnostní předání titulu Zasloužilý hasič. Jak už jsme zmiňovali v úvodu této zprávy, titul Zasloužilý hasič byl v roce 2008 udělen i našemu bývalému veliteli panu Josefu Dvořákovi st. Přestože to vypadalo, že je nereálné skloubit tak smutnou záležitost s poněkud veselejší jako je ocenění člena sboru za jeho dlouholetou práci, nakonec se díky objednanému mikrobusu pana Sejtka vše podařilo a pana Dvořáka doprovodila do Přibyslavi skupina našich starších členů. Na ocenění našeho člena tímto titulem jsme náležité hrdí. Pan Dvořák je prvním hasičem v historii našeho sboru, kterému bylo toto vyznamenání uděleno.

Kromě toho, že na konci června Kamenicko zasáhl další silný vítr,způsobil nemalé škody a jednotka je po několik dní nepřetržitě odstraňovala, v průběhu června, července a srpna jsme uskutečnili také spoustu brigád ve zbrojnici, podařilo se nám přestěhovat veškerou potřebnou techniku a vybavení zpět, vyklidili jsme prostory hasičských buněk, kde byly tyto věci uloženy, část vybavení jsme převezli zpět z prostor bývalého CO v Kamenici, kde díky dohodě obce a správy objektu, který nyní patří pod Hasičský záchranný sbor, můžeme mít v jednom ze skladů i nadále část vybavení uloženo.

Kromě brigád na rozebírání skleníků v Kamenici, díky nimž jsme získali další, tolik potřebné finančních prostředky za staré železo , jsme se v období od 24.července až 30. července zúčastňovali každodenních několikahodinových dohlídek při stavebních pracích v areálu podniku Strojmetal Kamenice. Opět děkujeme těm, kteří se všech těchto akcí zúčastňovali a odvedli spoustu práce ve prospěch sboru.

Nesmíme zapomenout zmínit ani výlet mladých hasičů, kterým byla na začátku prázdnin ukončena jarní činnost oddílu. Po dobu letních prázdnin se oddíl neschází a další schůzky pokračují až od poloviny září. První červencovou sobotu vyrazili dopoledne do Týnce nad Sázavou, kde si na místním nádraží počkali na příjezd Posázavského Pacifiku, který nás odvezl do Sázavy. Tam jsme vystoupili a pochopitelně svižným krokem „utíkali“ na vyhlášenou Sázavskou pouť se spoustou atrakcí a  stánků s různými dobrotami a dalšími lákadly. Návrat zpět osobními auty se ukázal jako nejlepší možná varianta. Už po čtvrté odpolední byli někteří z nás dosti unaveni – samozřejmě nejvíc dospělý doprovod, ale únava padla i na ty menší. Opět děkujeme všem členům sboru, kteří bez nároku na jakoukoliv náhradu vlastními auty odvoz zajistili. A také díky Ireně Čížkovské a Soně Hladíkové, že se bez jakékoliv pedagogické zkušenosti za celý den ani jednou nervově nezhroutily a všichni si užili krásný slunečný den.

17. srpna 2008 jsme si s panem Jakubem Seifertem domluvili focení techniky a hasičské zbrojnice. Nafoceny byly obě cisterny, zásahový automobil Land Rover, osobní automobil VW Transporter a přívěsný vozík. Výsledkem je nádherná sběratelská pohlednice, se kterou jsme se zařadili mezi další dobrovolné sbory a hasičské stanice, které se stejným způsobem prezentují. Ten náš pohled je na zadní straně doplněn fotkou sochy „těptínského“ sv. Floriána a velké poděkování patří autorovi Jakubovi Seifertovi.

Poslední prázdninový víkend byl opět svátkem hasičů. Ve městě hasičstva Přibyslavi se konalo celostátní setkání hasičské techniky a jejich osádek. Již v pátek 29. srpna se začaly na letiště u Přibyslavi sjíždět dobrovolné sbory z celé republiky a do oficiálního zahájení v sobotu dopoledne se na letištní plochu sjelo celkem 284 nejrůznějších hasičských automobilů. Stejně jako v loňském roce se setkání hasičů v Přibyslavi zúčastnili i těptínští hasiči s rychlým zásahovým automobilem Land Rover Defender a dopravním automobilem VW Transporter. Oba vozy si na výstavní ploše se zájmem prohlédlo velké množství návštěvníků a potěšující byl zájem i ze strany kolegů-hasičů.

Čtrnáct dní nato, 13. září 2008, se členové jednotky zúčastnili praktického výcviku velitelů a strojníků za účasti členů jednotek SDH obcí v Mukařově. Pořadatelem výcviku je Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje – Územní odbor Kolín, Okresní sdružení hasičů Praha – východ a Sbor dobrovolných hasičů Mukařov. Přihlášené jednotky plnily na 15 km dlouhé trase úkoly a disciplíny, které měli za úkol prověřit témata zařazená do plánu výcvikového roku. Prověřovány byly pořadová příprava, znalosti v oblasti nebezpečných látek, komunikace jednotky, radioprovoz, znalosti a práce strojníka, zdravověda se zaměřením na poskytnutí předlékařské pomoci při autonehodě. V lomu Žernovka byla procvičována práce s ejektorem, na dalším stanovišti prováděn fyzicky náročný útok do kopce. Poslední disciplínou byla záchrana osoby z výpustě rybníka odtokovým kanálem, při které byla prověřena i práce na vodě, znalosti z vázání uzlů, základní teoretické znalosti z bojového řádu jednotek požární ochrany. Družstvo jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín v početním stavu 1+5 a vozem Tatra 148 CAS 32 obsadilo v loňském roce v celkovém hodnocení 7. místo.

18. září se dva jsme se zúčastnili instrukčně-metodického zaměstnání pro velitele JPO II a JPO III v Kolíně.

Na praktický výcvik v Mukařově jsme 20. září, navázali v hasičské zbrojnici v Těptíně odbornou přípravou velitelů a strojníků kategorie JPO II, III a V, která se konala pod vedením lektora Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje. Odborné přípravy se zúčastnily z okrsku č.1 Kamenice dobrovolné sbory z Lojovic, Nechanic a Těptína.

Následující sobotu 27. září pořádal Sbor dobrovolných hasičů v Těptíně pro členy obecní jednotky cyklické školení obsluhy motorové pily, opět pod vedením odborně způsobilé osoby v hasičské zbrojnici v Těptíně. Toho školení se také z okrsku č.1 zúčastnili členové SDH Nechanice.

4. října 2008 jsme uspořádali další zábavu, tentokrát Posvícenskou v restauraci U Bernátů v Těptíně s nadprůměrnou účastí.

V polovině října jsme chtěli uspořádat oficiální otevření hasičské zbrojnice. Přestože byla již nějakou dobu využívána, chtěli jsme touto cestou poděkovat všem, kteří se na rekonstrukci podíleli. Finální asfalt byl položen těsně před sobotní oslavou a tím byla rekonstrukce téměř na den za jeden rok ukončena. 18. října 2008 byla starostou obce Mgr. Tomášem Kláskem a starostou Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně Jiřím Hnětkovským slavnostně přestřižena páska a tím oficiálně otevřena hasičská zbrojnice v Těptíně za účasti představitelů obce, starosty Okresního sdružení hasičů Praha východ pana Laciny a zástupce ředitele Územního odboru Kolín Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje Ing. Dynybyla, generálního ředitele Strojmetalu Ing. Jelínka a ekonomického ředitele Ing. Petrušky a dalších hostů a příznivců sboru. Jak už bylo řečeno, slavnostní otevření bylo rozděleno na dvě části. V dopoledních hodinách byl objekt představen hostům. Účast byla poznamenána současně probíhajícími volbami do krajských zastupitelstev a senátu. Mrzí nás hlavně neúčast představitelů okolních obcí, které se na rekonstrukci finančně podíleli. Rovněž nás mrzí absence zástupců okolních sborů, kteří byli také pozváni na dopoledne. Kromě prohlídky celé zbrojnice byly v klubovně připraveny také fotografie z průběhu celé rekonstrukce. Na odpoledne byli pozváni členové Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně. Kromě klasického pohoštění se před hasičárnou peklo maso a nechyběl ani soudek piva. Zábava pokračovala až do pozdních večerních hodin. Do konce roku proběhla ještě celá řada akcí, na nichž se sbor dobrovolných hasičů v Těptíně podílel. Jmenujme např. 8. listopadu Vepřové hody v těptínské hospodě, Mikulášskou nadílku pro děti 6. prosince odpoledne a ve stejný den večer Mikulášskou zábavu pro dospělé, na závěr roku nechyběla vánoční besídka pro děti z oddílu mladých hasičů či závěrečné posezení členů jednotky v klubovně.

V závěru čtené zprávy o činnosti sboru se snažíme vždy zhodnotit, jaký ten uplynulý rok byl. A můžeme říct, že opět úspěšný – dokončením rekonstrukce hasičské zbrojnice počínaje, spoustou času stráveného organizací nejrůznějších akcí, na brigádách či pracích vykonávaných ve prospěch obce konče. Bohužel našich členů, kteří pracovali po celý rok naplno, nebylo mnoho. O to víc je třeba ocenit a projevit jim uznání. Apelujeme i na ostatní členy našeho sboru, aby pomohli a více se zapojovali do činnosti. Dnešní doba dobrovolné práci na úkor vlastního času, pohodlí i finančních prostředků moc nepřeje. O to více si musíme vážit lidí, kteří toto vše obětují a hasičina je naplno jejich koníčkem.

Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli, aby rok loňský rok byl úspěšný, děkujeme.
Děkujeme

 -         všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování hasičské tradice v Těptíně a snaží se pokračovat v práci našich předchůdců

-
         rodinám našich členů za jejich trpělivost a pochopení

-
         členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín za jejich práci a nasazení při zásazích, školeních, výcviku nebo údržbě techniky, výzbroje a výstroje, řidičům-strojníkům, kteří nás v loňském roce bez nehody vozili k požárům, dopravním nehodám či technickým případům

-
          děkujeme za spolupráci všem, se kterými přicházíme do styku při zásazích, profesionálním hasičům ze stanice Říčany u Prahy, Jílové u Prahy, Záchranné službě Praha venkov, Letecké záchranné službě, Policii ČR, zvláštní poděkování za spolupráci všem jednotkám dobrovolným hasičů, se kterými jsme se v loňském roce setkávali u zásahů, ale i při dalších akcích

-
         za spolupráci Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně a zvláště pak jeho územnímu odboru Kolín

-
         děkujeme za spolupráci našim kamarádům z okolních sborů dobrovolných hasičů

-
         příznivcům z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy

-
         za spolupráci v uplynulém roce děkujeme představitelům obce Kamenice, zvláště pak starostovi panu Mgr. Kláskovi, místostarostovi panu Česalovi, radnímu panu Venclíkovi a v neposlední řadě i tajemnici obecního úřadu paní Havlíčkové

-
         sponzorům, kteří v loňském roce přispěli sboru na jeho činnost  a je na místě jmenovat a děkovat konkrétně. Naším tradičním a největším sponzorem je řadu let Strojmetal Kamenice, akciová společnost,  v čele s panem ředitelem Ing. Miroslavem Jelínkem. Každý rok připomínáme nejen našim členům , ale i zástupcům obce, že díky této podpoře jsme si mohli dovolit postupně repasovat hasičskou cisternu, podílet se na zakoupení technického vozu Land Rover a na jeho přestavbě na zásahové vozidlo, na opravě vozidla VW Transporter, zakoupit vybavení a ochranné pomůcky pro členy jednotky a zajišťovat pravidelný servis a údržbu. A v letošním roce doplňujeme, že díky Strojmetalu máme pro naši další činnost také nadstandardně vybavené zázemí v hasičské zbrojnici

-
         děkujeme i dalším sponzorům, kteří nám v loňském roce přispěli na činnost, ať už finančně nebo materiálně – firmě Draeger, firmě Propos s.r.o. a panu Jindrovi, firmě Obr s.r.o., firmě Elektroservis s.r.o. a panu Venclíkovi, společnosti Studio Mija a panu Jakoubkovi, panu Nováčkovi z Ládví, manželům Millerovým a Dřevovýrobě Skalsko, panu Dolejšovi z Olešovic, firmě Biella Vestec, panu Jiřímu Knihovi a jeho studiu, pánům Adámkům z Těptína a dalším a dalším

 Do roku 2009 si všichni přejme ať nám vydrží síly a dosáhneme všeho, co jsme si pro tento rok předsevzali. Všem našim členům a jejich rodinám, našim přátelům a kamarádům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchům. Ať nás po celý rok provázejí jen samé dobré zprávy.

Zprávu o činnosti SDH Těptín za rok 2008 zpracovali:

Jiří  Hnětkovský v.r.                                                    Soňa  Hladíková v.r.
starosta SDH Těptín                                                    jednatel SDH Těptín

Ladislav   Červený v.r.                                               Josef Dvořák v.r.
velitel SDH Těptín                                                      zástupce velitele SDH Těptín