Výroční zpráva SDH Těptín 2009

Zpráva pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně, okres Praha – východ,
konanou dne 16. ledna 2010

Vážené dámy, pánové, vážení hosté, kamarádi, kolegové hasiči!

Každoročně se scházíme přibližně v tuto dobu na výroční Valné hromadě, abychom zde společně zhodnotili práci Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně za uplynulý rok.

 I v roce 2009 jsme se v sobotu 31. ledna sešli na Valné hromadě našeho sboru v restauraci U Bernátů v Těptíně. Loňské výroční valné hromady se zúčastnilo 57 řádných členů a 15 hostů. Rovněž tradiční Hasičský bál s bohatou tombolou, uspořádaný 21. února v téže restauraci byl úspěšný a navštívilo jej více než osmdesát platících účastníků.

 V následujícím měsíci jsme u příležitosti 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně dne 22. března zasadili na návsi u kapličky lípu. Nápad zrealizoval zástupce velitele našeho sboru Josef Dvořák ml. s pochopením Lesů České republiky a za odborné pomoci pana Millera a Pavla Makuly, který zapůjčil bagr. Akce se zúčastnil i zástupce obce, místostarosta pan Česal.
Při příležitosti kulatého výročí založení našeho sboru vznikla také krásná sběratelská pohlednice, jejíž autorem je pan Jakub Seifert. Díky němu je touto formou zadokumentována zrekonstruovaná hasičská zbrojnice i používaná technika v roce 2009. Na zadní straně pohlednice je barevná fotografie těptínského sv. Floriána.
V průběhu měsíce dubna jsme kromě jiných aktivit začali připravovat prověřovací cvičení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice. Tentokrát byl vybrán objekt Základní školy v Kamenici. Naši členové se zúčastnili několika schůzek s paní ředitelkou školy a její zástupkyní, na kterých byly dohodnuty podrobnosti utajeného cvičení pro všechny ostatní zaměstnance i žáky školy.

24. dubna se někteří členové jednotky zúčastnili dvoudenního Soustřední hasičů a záchranářů v Písku.

Na konci dubna, přesně v neděli 26.4. jsme uspořádali pro občany Těptína Jarní úklid. Akce se koná již několikátým rokem, bohužel i letos za velmi malého zájmu spoluobčanů. Úklid je zaměřen na veřejné části obce – prostor u kapličky, ulice Táhlá od kontejnerů na tříděný odpad nad hasičskou zbrojnicí až po centrum vesnice u obchodu a prostor kolem autobusových zastávek. Obec Kamenice zajistila stejně jako každý rok kontejner na biologický odpad, hasiči přistavili vozík pro odvoz železného šrotu. I přes malou účast spoluobčanů to ani v dalším roce nevzdáme a jarní úklid zorganizujeme znovu, stejně jako zachováme i další tradice, na kterých se podílíme – pálení čarodějnic a stavění májky na návsi v Těptíně.

Na květen jsme měli naplánováno opět mnoho akcí, z nichž jmenujme např. 13. května ukázku techniky a práce hasičů ve Zvláštní internátní škole v Olešovicích, 23.5. rovněž předvedení hasičské techniky pro junáky z Písku, kteří nás navštívili při svém několikadenním výletě a v klubovně hasičské zbrojnice měli dohodnutý nocleh.

V měsíci květnu se také každoročně koná hasičské soutěž okrsku č. 1 Kamenice, sdružující Sbory dobrovolných hasičů Kostelec, Lojovice, Nechanice, Štiřín a Těptín. Kromě Lojovic a Štiřína sbory nasadily soutěžní družstva ve všech kategoriích. Zvláště v Nechanicích  v době soutěže pravděpodobně nebyl nikdo doma – soutěžili mladší i starší žáci, dorost, ženy, mladší i starší muži. Za Kostelec byli přihlášeni starší žáci, mladší a starší muži, za Těptín mladší žáci, dorost a obě kategorie mužů.
Místem soupeření v sobotu 16. května 2009 byl opět stadion SK Kostelec u Křížků. Soutěž byla zahájena ve 13,00 hodin slavnostním nástupem všech družstev a po rozlosování diváci sledovali štafety 4 x 60m mladších a starších žáků, štafetu 100 m překážek dorostu a mladších mužů. Pro nezpůsobilý, po dešti mokrý terén, byly po dohodě s veliteli družstev ze štafetových překážek vypuštěny lavičky a v jejich místě se trať pouze probíhala. Po ukončení první soutěžní disciplíny-štafety bylo po krátké přestávce přistoupeno k provedení požárního útoku. Hned na úvod diváci viděli útok v podání jediného družstva žen a po nich dvě družstva dorostu. Divácky vděčné jsou boje mezi žákovskými družstvy, kdy  u těch nejmenších nelze než obdivovat nadšení a obrovskou snahu dosáhnout co nejlepšího výsledku. Za jejich výkony by se měly rozdávat pouze první místa. V mužských kategoriích je to již tradičně o velké rivalitě mezi jednotlivými sbory a dokonce i o rivalitě mezi „mladšími“ a „staršími“ muži ze stejného sboru. Po mladších mužích také již tradičně zakončuje boje o putovní poháry tzv. „stará garda“ a i tam je na co se dívat. Poháry, věcné ceny a diplomy za umístění předali účastníkům soutěže starosta okrsku č.1 pan František Lacek, velitel okrsku p. Rajtrman ze SDH Lojovice a velitel soutěže p. Žižka ze SDH Štiřín. Družstva si i letos odvezla krásné poháry a rovněž pěkné ceny. Těptínský sbor měl radost z pěkného umístění starších i mladších mužů – obě družstva se umístila na druhém místě. Velkou radost nám udělali prvním místem dorostenci, ale tu největší jsme samozřejmě měli z družstva mladších žáků, kteří si své zlaté prvenství také patřičně užívali.
Poslední květnovou neděli jsme pořádali zábavné odpoledne ke Dni dětí. V okolí Dlouhého rybníka byla pro děti i jejich maminky a tatínky připravena trasa s plněním různých úkolů. Za každý splněný úkol na děti čekala sladká odměna a v cíli si vyčerpaní soutěžící rádi opekli na ohni špekáčky. Tradičně největším lákadlem byly hasičské vozy, zejména pak cisternová automobilová stříkačka, která byla doslova v obležení zájemci o stříkání z lafetové proudnice. Dětský den v Těptíně je po mnoha letech již tradice a členy Sboru dobrovolných hasičů Těptín, kterým patří dík za čas věnovaný přípravě, velmi těší zájem dětí i jejich rodičů. Vloni byl největší za celou dobu pořádání této akce.
 

Rovněž měsíc červen byl doslova nabitý akcemi. 11. června jsme se zúčastnili besídky na závěr školního roku ve škole v Olešovicích, což bylo velmi milé a vřelé setkání určené pro všechny, kteří s touto školou spolupracují.
V sobotu 13. června jsme uspořádali výlet na hasičskou slavnost na Konopiště, na který jeli hlavně mladí hasiči za odměnu. Volná místa v mikrobusu zaplnili další členové sboru. Na Konopiště jsme dorazili právě včas, abychom shlédli průvod historických stříkaček tažených koňmi, v jednom případě dokonce voly, který urazil cestu z náměstí v Benešově až na Konopiště. Tady bylo k vidění velké množství ukázek historické i současné techniky. V průběhu celého dne zde byla celá řada ukázek, mimo jiné se zde předvedla i lezecká skupina HZS Středočeského kraje ze stanice Benešov. Zajímavé byly praktické ukázky koňských stříkaček v podání českých i zahraničních hasičů.

V úterý 16. června 2009 jsme měli v hasičské zbrojnici v Těptíně opět milou návštěvu – děti z kamenické Mateřské školky. Abychom se neopakovali, připravili jsme pro děti oproti loňsku odlišný program. Děti se nejprve seznámili se zázemím dobrovolných hasičů – šatnou s hasičskými obleky a helmami, podívali se na rychlý zásahový automobil a na jeho vybavení. Viděli ukázku práce s hydraulickým vyprošťovacím zařízením. Poté jsme jim předvedli výjezd hasičské cisterny z garáže a  všechny čtyři třídy se přesunuly k Dlouhému rybníku, kde na ně už cisterna čekala a všechny děti si vyzkoušely stříkání z lafetové proudnice. Rovněž se v krátkosti seznámily se základním hasičským vybavením. Po návratu od rybníka se podívali v hasičské zbrojnici na videoklipy těptínských hasičů, ve kterých mimo jiné poznávaly sami sebe na fotografiích z prověřovacího cvičení ve školce, které proběhlo v červnu 2008. Návštěva se povedla a podle zájmu a nadšení věříme, že ve školce nám roste nová generace těch nejlepších hasičů.

19. června proběhlo již zmiňované prověřovací cvičení obecní jednotky spojené se cvičením okrsku č. 1 Kamenice. Do cvičení se nakonec aktivně zapojila jen jednotka SDH Lojovice. Průběh cvičení bude zmíněn ve čtené zprávě o výjezdech jednotky SDH obce Kamenice-Těptín za rok 2009. Po ukončení cvičení byly obě jednotky   k dispozici žákům školy. Ukázku techniky nepříjemně komplikovalo špatné počasí, a proto byla operativně pro žáky 1. stupně připravena ve vstupní hale školy ukázka výstroje a výzbroje hasičů s krátkým komentářem. Plánovaná ukázka vyproštění osoby z vraku osobního automobilu s použitím hydraulického vyprošťovacího zařízení se nakonec i přes nepřízeň počasí uskutečnila. Většina žáků však ukázku sledovala z oken staré budovy školy.

Na konci června jsme se zúčastnili 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Zvoli, kde jsme se podíleli společně s dalšími jednotkami na ukázce práce složek IZS při vyproštění osob z havarovaných vozidel při dopravní nehodě.
Stejná akce, pouze na jiném místě – a to u našich kolegů hasičů na Pohoří - se uskutečnila 18. července a my jsme byli opět požádáni o ukázku s rychlým zásahovým automobilem.
V měsíci srpnu jsme byli požádáni Sborem dobrovolných hasičů Řehenice o zdravotní asistenci při soutěži v požárním sportu na Barochově.

Kromě dalších aktivit jsme se postarali o zabezpečení pravidelných technických prohlídek a měření emisí všech zásahových vozidel v majetku obce. Na konci srpna a na začátku září rovněž finišovaly přípravy na zabezpečení nultého ročníku cyklistického závodu van Gillern Cup. Samotný závod se konal 12. září a předcházela mu řada setkání s pořadateli závodu, kde se řešila podrobně trasa závodu, vytipovala se  vhodná stanoviště pro zásahová vozidla jednotky SDH obce Kamenice-Těptín a vozidla Zdravotnické záchranné služby, přesně byli určeny osoby na přejezdy komunikací, kritické úseky atd. Naši členové zajišťovali i komunikaci s jednotlivými stanovišti pomocí radiostanic a postarali se rovněž o další technické zabezpečení závodu. Všem, kteří se na této akci ve svém volném čase a bez nároku na odměnu podíleli, patří velký dík.

Ve stejném termínu, kdy se konal cyklozávod, pořádal Hasičské záchranný sbor Středočeského kraje pro velitele jednotek SDH vybraných obcí Územního odboru Kolín specializační kurz „ Ochrana obyvatelstva a civilní ochrana“. Dvoudenní kurz ve dnech 11.-12. září byl uspořádán v Kamenici v učebně Krajské chemické laboratoře. Obec Kamenice byla požádána o poskytnutí pozemku pro praktické ukázky a jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín zajišťovala logistické zázemí – poskytnutí cisterny s vodou pro praktickou ukázku, pro účastníky kurzu zajistila kompletní stravování včetně teplé večeře a snídaně. Kurz se místní jednotky týkal pouze v tomto směru, školení jako takové nebylo určeno pro naše velitele, protože jednotka obce Kamenice je zařazeno do jiné kategorie jednotek požární ochrany.

22. září proběhlo v hasičské zbrojnici v Těptíně školení velitelů, velitelů družstev a strojníků jednotek dobrovolných hasičů obcí. O čtyři dny později ( 26.9. ) proběhlo na hasičské stanici Říčany pravidelné školení nositelů dýchací techniky.
Ve stejný den jsme připravovali v Kulturním domě v Kamenici společně s Obnoveným ochotnickým spolkem Tyl na Nové Hospodě výstavu „ Těptín v proměnách času“, kde měli těptínští hasiči a historie i současnost sboru významné zastoupení. Týdenní výstava byla zahájena ve státní svátek 28.9. Na slavnostní zahájení byla ke Kulturnímu domu v Kamenici přistavena na ukázku všechna hasičská vozidla.

Po prázdninové pauze opět začal pracovat kroužek mladých hasičů. Od února do června měly děti celkem 17 schůzek. Pokračovali jsme v činnosti zaměřené především na získávání praktických dovedností v oblasti požární ochrany – děti se učí poznávat a pracovat s různými druhy technických prostředků, poradit si v situacích ohrožujících zdraví i majetek, základy sebezáchrany a na začátku tohoto roku byla do výuky zařazena i první pomoc. S využitím interaktivní příručky se učili zábavnou formou zvládat základy poskytnutí první pomoci při různých situacích, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Na konci března byla ukončena první část výuky první pomoci dvouhodinovým školením za odborného vedení pana Jana Marouška, DIS., kterému velice děkujeme za jeho čas a bezvadný přístup. V jarních měsících se mladí hasiči také tradičně připravují na okrskovou soutěž nácvikem požárního útoku a štafety.  První polovina roku byla ukončena již zmiňovaným výletem na Hasičský den na Konopišti.
Během září jsme zaregistrovali zájem o hasičský kroužek jak ze strany rodičů tak dětí, což nás velmi potěšilo. Rozhodli jsme se na začátku října uspořádat informativní schůzku pro rodiče, na které se nám přihlásilo 13 dětí ve věku od 5 do 10 let. To nás po zralé úvaze vedlo k tomu, abychom schůzky rozdělili – střídavě každý pátek mají schůzku buď mladší děti, které se učí úplným základům hasičiny formou her, nebo starší děti, které již na kroužek docházely v předchozích letech a pokračují v rozvíjení dovedností. Pro mladší děti byly zakoupeny menší cvičné hadice, se kterými se učí hasičským základům. Fyzickou aktivitu střídáme s modelováním, kreslením a hrami. Nechybí ani pohádky…jak jinak než Požárník Sam nebo Příhody dráčka Soptíka. Starší děti zahájily podzimní část kroužku bojovkou v lese s plněním úkolů, čímž si zopakovali vše, co se doposud naučily. Pokračují ve výuce zdravovědy pomocí interaktivní příručky první pomoci, vázání uzlů, znalosti hasičské techniky a technických prostředků atd. Děti projevily také zájem zúčastnit se výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Do konce roku 2009 v podzimní části proběhlo 12 schůzek. Scházíme se každý pátek v hasičské zbrojnici  a celý rok jsme ukončili vánoční besídkou pro děti i jejich rodiče dne 18. prosince.

Na závěr roku jsme také 21. listopadu uspořádali společně s restaurací U Bernátů vepřové hody, 28. listopadu využil hasičskou klubovnu pro závěrečné posezení oddíl orientačního běhu z Kamenice, kterým jsme rovněž byli k dispozici a seznámili je s činností dobrovolných hasičů. V průběhu listopadu a prosince jsme rovněž aktivně spolupracovali s obcí na aktualizaci obecně závazných vyhlášek souvisejících s požární ochranou a na konci roku jsme pomohli s realizací nákupu věcného vybavení pro jednotku z krajské dotace a aktivně se podíleli na zpracování žádosti o dotaci ze Středočeského fondu na podporu dobrovolných hasičů a složek IZS. Nutno dodat, že členové Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně, kteří jsou zároveň i členy obecní jednotky se na zabezpečení jejího chodu podílejí celoročně, ať už se jedná o údržbu techniky, výstroje a dalšího vybavení, zabezpečení odborné přípravy pro členy nebo administrativu spojenou s provozem.

V sobotu 5. prosince jsme pro děti uspořádali v restauraci U Bernátů Mikulášskou s bohatou nadílkou.

Hasičská zbrojnice v Těptíně byla po celý rok také využívána okrskem č. 1 Kamenice. Schůze okrsku se konají v naší klubovně, doufejme, že ke spokojenosti všech sborů. Je pozitivní, že zrekonstruovaná zbrojnice s prostornou zasedací místností a zázemím, plně slouží účelu, pro který byla vybudována.

V závěru čtené zprávy o činnosti sboru se snažíme vždy zhodnotit, jaký ten uplynulý rok byl. Můžeme jej určitě hodnotit kladně. I přes nepříznivou dobu – ať už z hlediska hospodářského, politického či z hlediska mezilidských vztahů ovlivněných dobou, ve které žijeme, se nám stále daří udržet tradici a dobrou pověst dobrovolných hasičů v naší obci.

Všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli, aby rok loňský rok byl úspěšný, děkujeme.
Děkujeme

-
          všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování hasičské tradice v Těptíně a snaží se pokračovat v práci našich předchůdců

-
          rodinám našich členů za jejich trpělivost a pochopení

-
          členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín za jejich práci a nasazení při zásazích, odborné přípravě, výcviku nebo údržbě techniky, výzbroje a výstroje, řidičům-strojníkům, kteří nás v loňském roce bez nehody vozili k požárům, dopravním nehodám či technickým případům

-
           děkujeme za spolupráci všem, se kterými přicházíme do styku při zásazích, profesionálním hasičům ze stanice Říčany u Prahy, Jílové u Prahy, Záchranné službě Praha venkov, Letecké záchranné službě, Policii ČR, zvláštní poděkování za spolupráci všem jednotkám dobrovolným hasičů, se kterými jsme se v loňském roce setkávali u zásahů, ale i při dalších akcích

-
          za spolupráci Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně a zvláště pak jeho územnímu odboru Kolín

-
          děkujeme za spolupráci našim kamarádům z okolních sborů dobrovolných hasičů 

-
          příznivcům z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy

-
          za spolupráci v uplynulém roce děkujeme představitelům obce Kamenice, zvláště pak starostovi panu Mgr. Kláskovi, místostarostovi panu Česalovi, radnímu panu Venclíkovi a v neposlední řadě i tajemnici obecního úřadu paní Havlíčkové

-
          sponzorům, kteří v loňském roce přispěli sboru na jeho činnost  a je na místě jmenovat a děkovat konkrétně. Naším tradičním a největším sponzorem je řadu let Strojmetal Kamenice, akciová společnost,  v čele s panem ředitelem Ing. Miroslavem Jelínkem. Každý rok připomínáme nejen našim členům, ale i zástupcům obce, že díky této podpoře jsme si mohli dovolit postupně repasovat hasičskou cisternu, podílet se na zakoupení technického vozu Land Rover a na jeho přestavbě na zásahové vozidlo, na opravě vozidla VW Transporter, zakoupit vybavení a ochranné pomůcky pro členy jednotky a zajišťovat pravidelný servis a údržbu, vybavit zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici nábytkem a spotřebiči. Zvláště nyní, kdy světem hýbe hospodářská krize se velice vážíme štědrosti Strojmetalu, který na nás ani v uplynulém roce nezapomněl

-
          děkujeme i dalším sponzorům, kteří nám v loňském roce přispěli na činnost, ať už finančně nebo materiálně – Obecnímu úřadu Kamenice za finanční příspěvek na zájmovou činnost, firmě Happy End za věcný dar předaný na loňské valné hromadě ( jednalo se o lehkou zásahovou obuv a sorbenty ),  firmě Elektroservis s.r.o. a jejímu majiteli panu Venclíkovi za finanční dar, společnosti Studio Mija a panu Jakoubkovi, manželům Millerovým a Dřevovýrobě Skalsko a panu Dolejšovi z Olešovic za příspěvek do toboly na hasičském bále, paní Procházkové z Kamenice, firmě Biella Vestec za věcné dary na dětský den a okrskovou soutěž, panu Jiřímu Knihovi a jeho studiu za samolepky a polepy kdykoliv si vzpomeneme, pánům Adámkům z Těptína za bezplatný odvoz odpadních vod, také rodině Štolcových a Skružných, kteří finančně podpořili vánoční besídku mladých hasičů i všem rodičům, kteří se do přípravy besídky zapojili
 
-
          také využíváme příležitost a na valných hromadách pravidelně děkujeme za okrsek Kamenice všem, kteří podpořili pořádání okrskové soutěže, v roce 2009 to byli: Obecní úřad Kamenice, Obecní úřad Kostelec u Křížků, Obecní úřad Sulice, Sbor dobrovolných hasičů Lojovice, pan Černický z Nechanic, pan Alan Babický – Bowling-bar Nová Hospoda, firma Van Gillern s.r.o., firma Danco plus s.r.o. – supermarket Kamenice, pan Makula – Zemní práce Těptín, paní Piksová – Restaurace u Zdeňky Nechanice a v neposlední řadě děkujeme za střícnost Sportovnímu klubu Kostelec u Křížků.

Do roku 2010 si všichni přejme ať nám vydrží síly a dosáhneme všeho, co jsme si pro tento rok předsevzali. Všem našim členům a jejich rodinám, našim přátelům a kamarádům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchům. Ať nás po celý rok provázejí jen samé dobré zprávy.

 

Zprávu o činnosti SDH Těptín za rok 2008 zpracovali:

Jiří  Hnětkovský v.r.                                                    Soňa  Hladíková v.r.
starosta SDH Těptín                                                    jednatel SDH Těptín

Ladislav   Červený v.r.                                               Josef Dvořák v.r.
velitel SDH Těptín                                                      zástupce velitele SDH Těptín