Výroční zpráva SDH Těptín 2010

Zpráva pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně, okres Praha – východ,
konanou dne 15. ledna 2011

Vážené dámy, pánové, vážení hosté, kamarádi, kolegové hasiči!

Každoročně se scházíme přibližně v tuto dobu na výroční Valné hromadě, abychom zde společně zhodnotili práci Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně za uplynulý rok. Výbor našeho sboru předkládá našim členům Výroční zprávu za rok 2010 s přehledem činnosti v uplynulém roce.
První schůze výboru našeho sboru v roce 2010 se konala již 5. ledna, abychom dokončili přípravy výroční Valné hromady, která byla uspořádána 16. ledna 2010. Vloni se jí zúčastnilo 57 řádných členů nad 18 let, 24 členů do 18 let a 14 pozvaných hostů. Valná hromada v roce 2010 rovněž zvolila na dalších pět let nové vedení sboru. V našem případě se žádná změna nekonala a do funkcí pro období 2010-2015 byli potvrzeni stávající členové výboru.
Tradiční Hasičský bál s bohatou tombolou jsme uspořádali 13. února v restauraci U Bernátů v Těptíně a navštívilo jej padesát tři platících účastníků.
O měsíc později – 13. března jsme pořádali na stejné místě Maškarní bál. Tuto akci pořádáme v odpoledních hodinách hlavně pro děti a nechybí drobné dárečky a sladkosti pro vítěze různých soutěží a vyhlášení nejlepších masek.
20. března jsme měli své zástupce na Shromáždění představitelů sborů v Čelákovicích s platným mandátem pro volby představitelů Okresního sdružení hasičů Praha – východ.

V měsíci únoru a březnu jsme pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín pořádali odbornou přípravu – v únoru praktický výcvik pro nositele dýchací techniky a na začátku března jsme zajistili lektory pro odbornou přípravu v předlékařské pomoci a práci s vyprošťovacími a transportními pomůckami.
V sobotu 17. dubna 2010 proběhl pod záštitou našeho sboru každoroční „Jarní úklid Těptína“. Úklid je zaměřen na veřejné části obce v centru Těptína. Obec Kamenice zajistila stejně jako každý rok kontejner na biologický odpad. Účast byla viditelně lepší než v letech minulých. Oceňujeme hlavně nejmladší členy sboru za jejich zapojení se do práce.
27.dubna nás v hasičské zbrojnici navštívily děti z Mateřské školky v Kostelci u Křížků, pro které jsme připravili program, za který nás děti odměnily krásnými obrázky. Na oplátku si do školky odnášely pár hezkých hasičských dárečků.
30. dubna členové našeho sboru stavěli tradičně májku a asistovali při pálení čarodějnic.

2. května jsme byli pozváni našimi kolegy na Hasičský den v Mnichovicích s ukázkou rychlého zásahového vozu Land Rover.
V den státního svátku, 8. května jsme byli s oddílem mladých hasičů pozváni na hasičskou stanici č.1 Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy. Díky řídícímu důstojníkovi směny „A“ panu npor. Pavlovi Hoškovi měly děti možnost vidět spoustu zajímavých věcí, předvedena byla používaná technika a vybavení. Podívaly se také na operační středisko pražských hasičů. Výlet se všem dvaceti účastníkům líbil a děti nezapomněly hasičům na pražskou centrálu zaslat vlastnoručně vyrobené poděkování.
Ve stejný den, tj. 8. května, členové našeho sboru započali ve spolupráci s organizátorem a kolegy z Lojovic s přípravami na podzimní akci – cyklistický závod van Gillern Cup, který po nultém ročníku v roce 2009 pokračoval oficiálně prvním ročníkem.

Celý měsíc květen probíhal ve znamení příprav na okrskovou soutěž, která se konala v loňském roce na jiném místě než obvykle– v Lojovicích. Místní sbor letos slavil 80. výročí svého založení a okrsková soutěž se stala součástí akcí, upořádaných v rámci těchto oslav.  15. května 2010 se krátce po poledni sešli na fotbalovém hřišti v Lojovicích všichni přihlášení soutěžící – celkem 14 družstev hasičů v kategoriích mladší a starší žáci, dorost, ženy, mladší a starší muži. Mimo soutěž se zde představily nejmladší děti z těptínského kroužku mladých hasičů, které předvedly ukázku záchrany osoby z „hořícího domu“ . Přijely vlastními „vozidly“, tříčlenné družstvo provádělo pod vedením svého šestiletého velitele průzkum a záchranu osoby, další malí hasiči pracovali s požární stříkačkou a hadicemi, se kterými byli během chvilky připraveni požár zlikvidovat. A sklidily za to od diváků zasloužený potlesk. Jsou to děti šikovné a rostou z nich dobří hasiči. Obyvatelé naší obce a osad přilehlých se do budoucna zcela jistě nemusí o své příbytky ani o sebe samotné obávat.
Žáci mladší a muži starší z Těptína si z loňské okrskové soutěže přivezli 1. místa a muži mladší a ženy místa druhá.

Na konci května jsme nemohli vynechat každoroční setkání s dětmi z Mateřské školky v Kamenici. I když to zrovna s počasím na konci května nevypadalo dobře a skoro pořád pršelo, 27. května jsme měli štěstí a mohli na zahradě školky uspořádat historicky první hasičský výcvik pro děti z mateřinky. Pro čtyři třídy školky byla připravena čtyři stanoviště s různými úkoly. Děti byly skvělé a na rozloučenou s hasiči převzali „velitelé“ všech čtyř tříd školky dárky – skládačky s oblíbenou televizní postavičkou Požárníkem Samem.
Pro děti byla určená i další akce, kterou jsme pořádali v neděli 30. května 2010 u Dlouhého rybníka v Těptíně. Jsme rádi, že tato akce je za dobu svého trvání považována za tradiční oslavu Dne dětí v Těptíně a okolí. Ani v loňském roce po absolvování vyznačené trasy lesem v okolí rybníka s plněním zábavných úkolů nechyběl táborák s opékáním špekáčků. Hasičská cisterna byla opět v obležení malých i větších zájemců. „Hašení rybníka“ lafetou z cisterny je každoročně dětmi velmi oblíbená záležitost. Jsme rádi, že se do plnění úkolů s nadšením zapojují i rodiče a celou akci chápou jako příjemně strávené rodinné odpoledne.

7. června jsme se technikou zúčastnili preventivně-výchovné akce pro školy a školky, pořádané již podruhé na fotbalovém hřišti v Kamenici pod záštitou Policie České republiky.
10. června těptínští hasiči přijali milé pozvání na školní akademii do Základní školy praktické v Olešovicích. Děti se pod vedením paní učitelky Nečadové letos mimo jiné velmi úspěšně zúčastnili soutěže „Požární ochrana očima dětí“ a v literární části soutěže vyhrály okresní kolo, ač byly zařazeny do kategorie běžných škol.
12. června se jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín zúčastnila s technikou oslav 50. výročí založení obce Kamenice.
Ve stejný den jsme pořádali jednodenní autobusový výlet na Hasičské slavnosti do Litoměřic. Kromě dospělých členů našeho sboru jely na výlet i děti z kroužku mladých hasičů. Hasičské slavnosti se konají tradičně v Litoměřicích každé tři roky a i letos se bylo na co dívat. A my jsme odjížděli z Litoměřic plni zážitků z pěkně stráveného hasičského dne.
Do konce června nás čekala ještě jedna akce – oslavy 90. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Kostelci u Křížků. Oslavy se konaly v sobotu 26. června a náš sbor přislíbil na akci ukázku techniky – cisternové automobilové stříkačky Tatra 148 CAS 32, rychlého zásahového automobilu Land Rover Defender a přepravního vozidla VW Transporter. Zároveň byla v rámci odpoledního programu předvedena technický ukázka s vyprošťovacím zařízením. Na akci jsme se vypravili i s mladými hasiči pěšky lesem z Těptína do Kostelce a tímto výletem zakončili jarní část hasičského kroužku.
29. června proběhla v hasičské zbrojnici ještě ukázka práce hasičů a jejich techniky pro studenty jedné z pražských středních škol, kteří k nám zavítali v rámci svého výletu na Kamenicko.

16. července jsme pomáhali na žádost organizátora s technickým zabezpečením akce v areálu zámku Štiřín při uvedení opery Rusalka v zámeckém prostředí pod širým nebem.
V průběhu měsíců července a srpna opět pokračovaly přípravy cyklozávodu van Gillern Cup. Proběhla celá řada schůzek, na kterých se podrobně probírala trasa závodu, technické zabezpečení a zajištění vytipovaných nebezpečných úseků závodu, spolupráce zdravotníků, hasičů, dalších pomocníků zejména z řad skautského oddílu a organizátorů soutěže.
7.srpna 2010 bylo ničivou povodní zasaženo Liberecko. Jedním z nejvíce postižených míst byla Raspenava – asi 25 km od Liberce ve Frýdlantském výběžku. Velká voda se nevyhnula ani budově základní školy, které voda zaplavila šatny, kotelnu a skladovací prostory v suterénu. Nejvíce byl zdevastován objekt mateřské školy. Na základě odvysílané reportáže v televizním zpravodajství se rozhodli dobrovolní hasiči z Těptína a Lojovic uspořádat společnou sbírku na pomoc Mateřské škole v Raspenavě. Sbírka měla jasný cíl – za vybrané peníze bude pro děti zakoupeno potřebné vybavení, které bylo povodní zničeno. Sbírku jsme časově omezili na pár dní a po sečtení všechny organizátory překvapila krásná suma 54 350,00 Kč, Po dohodě s vedením mateřské školy byly zakoupeny stoly a molitanové stavebnice v hodnotě 49 910,00 Kč a výtvarné potřeby v hodnotě 4 440,00 Kč. Jménem vedení Základní a Mateřské školy v Raspenavě i jménem Sborů dobrovolných hasičů v Těptíně a Lojovicích děkujeme všem lidem, kteří sbírku podpořili a alespoň částečně pomohli zmírnit následky srpnových povodní na severu Čech. Někteří z našich občanů kromě finanční pomoci přispěli i věcnými dary – hračky , stavebnice apod., za což jim rovněž patří velký dík.
Akce splnila cíl, který jsme si na začátku dali – rychle, účinně a zcela konkrétně pomoci. Jsme rádi, že se to povedlo.

2. září se pro okrsek č. 1 Kamenice konala v hasičské zbrojnici Těptín odborná příprava velitelů a strojníků pod vedením profesionálních hasičů.
4. září proběhl již zmiňovaný cyklistický závod van Gillern Cup. Díky dobré předchozí přípravě naprosto bez problémů a ke spokojenosti všech zúčastněných.
11. září jsme uspořádali tradiční podzimní úklid hasičské zbrojnice, abychom se mohli několik dní na to – 15. září – rozloučit s odstupujícím starostou obce panem Tomášek Kláskem. Při této příležitosti mu byla oficiálně předána medaile „Čestný člen sboru“ jako poděkování za dlouholetou výbornou spolupráci s naším sborem i jednotkou. Starosta nás o měsíc později překvapil rovněž dárkem na rozloučenou – krásnou smaltovanou tabulí se znakem sboru a letopočtem založení pro vyvěšení na budovu hasičské zbrojnice. Ke znaku státnímu a obecnímu tak přibyl i znak hasičský.
24.-25. září jsme již podruhé pomohli Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje s zajištěním kvalifikačního kurzu pro jednotky kategorie JPO V, který je pořádán ve školicím středisku a chemických laboratořích v Kamenici.
25. září byla uspořádána pro sbory prvního okrsku cyklická odborná příprava pro práci s motorovou pilou. Pro členy našeho sboru a jednotky tomu předcházel praktický výcvik v práci s motorovou pilou v polovině srpna 2010, který rovněž pořádal náš sbor.

9. října jsme pořádali Posvícenskou zábavu v restauraci U Bernatů v Těptíně s účastí 85 platících účastníků.
23. října jsme se zúčastnili akce pořádané Okresním sdružením hasičů Praha – východ v Aquaparku v Průhonicích a rychlým zásahovým automobilem Land Rover.

9. listopadu jsme opět organizovali pro členy jednotky praktickou ukázku – tentokrát se jednalo o vyprošťování osob z havarovaných vozidel a práci s vyprošťovacím hydraulickým nářadím.

4. prosince jsme spolupořádali Mikulášskou besídku pro děti v restauraci U Bernatů, na kterou jsme přispěli balíčky s ovocem a sladkostmi pro děti.
V pátek 17. prosince, jsme se loučili s podzimní částí kroužku mladých hasičů závěrečnou besídkou, na kterou byli pozváni i rodiče dětí.
Na závěr roku jsme pro členy sboru a jednotky uspořádali posezení v hasičské zbrojnici a konec roku byl opět věnován přípravě valné hromady a přípravě roční prezentace činnosti sboru a obecní jednotky.

V závěru čtené zprávy děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli, aby právě uplynulý rok byl úspěšný. Tuto tradici nevynecháme ani tentokrát a děkujeme 
-          všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování hasičské tradice v Těptíně a snaží se pokračovat v práci našich předchůdců
-
          rodinám našich členů za jejich trpělivost a pochopení
-
          členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín za jejich práci a nasazení při zásazích, odborné přípravě, výcviku nebo údržbě techniky, výzbroje a výstroje, řidičům-strojníkům, kteří nás v loňském roce bez nehody vozili k požárům, dopravním nehodám či technickým případům
-
           děkujeme za spolupráci všem, se kterými přicházíme do styku při zásazích, profesionálním hasičům ze stanic Říčany, Jílové a Benešov, Zdravotnické záchranné službě a samaritánům, Letecké záchranné službě, Policii České republiky, poděkování za spolupráci všem jednotkám dobrovolným hasičů, se kterými jsme se v loňském roce setkávali u zásahů, ale i při dalších akcích
-
          za spolupráci Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně a zvláště pak jeho územnímu odboru Kolín
-
          děkujeme za spolupráci našim kamarádům z okolních sborů dobrovolných hasičů
-
          příznivcům z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy
-
          za spolupráci v uplynulém roce děkujeme představitelům obce Kamenice a zaměstnancům Obecního úřadu Kamenice
-
          sponzorům, kteří v loňském roce přispěli sboru na jeho činnost  a je na místě jmenovat a děkovat konkrétně. Naším tradičním a největším sponzorem je řadu let Strojmetal Kamenice, akciová společnost,  v čele s panem ředitelem Ing. Miroslavem Jelínkem. Každý rok připomínáme nejen našim členům, ale i zástupcům obce, že díky této podpoře jsme si mohli dovolit postupně repasovat hasičskou cisternu, podílet se na zakoupení technického vozu Land Rover a na jeho přestavbě na zásahové vozidlo, na opravě vozidla VW Transporter, zakoupit vybavení a ochranné pomůcky pro členy jednotky a zajišťovat pravidelný servis a údržbu, vybavit zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici
-
          děkujeme  dalším sponzorům, kteří nám v loňském roce přispěli na činnost, ať už finančně nebo materiálně – Obecnímu úřadu Kamenice za finanční příspěvek na zájmovou činnost, manželům Kavínkovým, kteří v loňském roce poděkovali jednotce za zásah finančním příspěvkem uloženým do obecní pokladny, Obecnímu úřadu Sulice za finanční dar – opět za pomoc členů jednotky, manželům Heřmánkovým, kteří poděkovali za zásah u dopravní nehody jejich dětí rovněž finančně, znovu děkujeme všem, kteří se zapojili do sbírky na pomoc Mateřské školce v Raspenavě – konkrétní jména jsou vyvěšena na tabulích s prezentací sboru na této Valné hromadě ( zvláštní poděkování patří rodině Švarcových a Ireně Čížkovské, kteří se nejaktivněji zapojila do celé akce ), dále děkujeme společnosti Studio Mija a panu Jakoubkovi za příspěvek na opravu vozidla Liaz, manželům Millerovým a Dřevovýrobě Skalsko a panu Dolejšovi z Olešovic za příspěvek do toboly na hasičském bále, firmě Biella Vestec za věcné dary na okrskovou soutěž, panu Jiřímu Knihovi a jeho studiu za samolepky a polepy kdykoliv si vzpomeneme, pánům Adámkům z Těptína za bezplatný odvoz odpadních vod, také rodině Štolcových za každoroční příspěvek na činnost kroužku mladých   hasičů a všem rodičům, kteří se zapojili do přípravy vánoční besídky pro mladé hasiče.

Všem ještě jednou děkujeme.

Do roku 2011 si všichni přejme ať nám vydrží síly a dosáhneme všeho, co jsme si pro tento rok předsevzali. Všem našim členům a jejich rodinám, našim přátelům a kamarádům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchům. Ať nás po celý rok provázejí jen samé dobré zprávy.

Zprávu o činnosti SDH Těptín za rok 2010 zpracovali:

Soňa  Hladíková v.r.
jednatel SDH Těptín

Ladislav   Červený v.r.                                               Josef Dvořák v.r.
velitel SDH Těptín                                                      zástupce velitele SDH Těptín