Výroční zpráva SDH Těptín 2011

Zpráva pro Valnou hromadu Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně, okres Praha – východ,
konanou dne 14. ledna 2012

Vážené dámy, pánové, vážení hosté, kamarádi, kolegové hasiči!

Každoročně se scházíme přibližně v tuto dobu na výroční Valné hromadě, abychom zde společně zhodnotili práci Sboru dobrovolných hasičů v Těptíně za uplynulý rok.

Původní termín této valné hromady byl určen na 3. prosince 2011, abychom do konce roku obsadili post starosty sboru a dostáli tak úkolu uloženém nám minulou valnou hromadou. Na tento den bylo v obci naplánováno několik dalších akcí. Nechtěli jsme narušovat jejich průběh, proto výbor rozhodl o přesunutí konání valné hromady na 14. ledna 2012.

Nyní k činnosti našeho sboru v uplynulém roce.
První schůze výboru našeho sboru v roce 2011 se konala již 7. ledna, abychom dokončili přípravy výroční Valné hromady, která byla uspořádána 15. ledna 2011 v restauraci U Bernátů v Těptíně. Vloni se jí zúčastnilo 58 řádných členů nad 18 let a 15 pozvaných hostů. Valná hromada byla poznamenána úmrtím našeho starosty Jiřího Hnětkovského na začátku roku 2011. Jak už bylo řečeno, členové našeho sboru uložili výboru najít vhodného kandidáta do poloviny roku a uspořádat mimořádnou členskou schůzi za účelem zvolení nového starosty. Jak se ukázalo, úkol najít ve svých řadách nového starostu byl úkol nelehký a návrh změn ve vedení sboru výbor odsouhlasil až koncem roku 2011.
Do té doby byl v souladu se Stanovami  Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pověřen velitel sboru Ladislav Červený a činnost sboru nebyla poznamenána.

 20. února 2011 se zástupci našeho sboru v okrsku č.1 Kamenice zúčastnili jeho Valné hromady v restauraci na Nové Hospodě.

26. února 2011 jsme uspořádali Hasičský bál s bohatou tombolou, do které přispěli tradiční sponzoři a samozřejmě členové našeho sboru. Bohužel 47 platících účastníků Hasičského bálu nepokrylo náklady spojené s pořádáním akce a z finančních důvodů jsme si nemohli dovolit o měsíc později spolupořádat Maškarní bál.

V měsících březnu a dubnu jsme uspořádali několik úklidových akcí a brigád – 26.března jarní úklid hasičské zbrojnice, 7. dubna brigádu v bytovém domě v Kamenici s následným odvozem železa do sběru, 9. dubna jsme uspořádali Jarní úklid Těptína.

Od poloviny března 2011 začal pracovat kroužek mladých hasičů, který se scházel nepřetržitě každý týden až do června.

Na konci dubna členové našeho sboru připravili tradiční akce – stavění máje v centru Těptína a pálení Čarodějnic.

Květen a červen jsou na hasičské akce každoročně velmi bohaté měsíce, které jsou u nás navíc spojeny s přípravami na hasičskou soutěž okrsku č. 1 Kamenice. Týden před touto soutěží jsme s mladými hasiči vyrazili na výlet na Konopiště, kde se 21. května konal Hasičský den.

V sobotu 28. května 2011 se účastnila dvě družstva dětí, jedno družstvo žen a dvě družstva mužů hasičské soutěže v Kostelci u Křížků.

31. května jsme byli na preventivně-výchovné akci v Základní škole praktické v Olešovicích s ukázkou techniky a výzbroje naší jednotky.

V neděli 5. června pořádal sbor další veřejnou akci rovněž pro děti – Dětský den v Těptíně, který se již mnoho let těší velké oblibě.

15. června jsme byli opět v Olešovicích, ale tentokrát v Mateřské škole, kde jsme uspořádali další Hasičký den, který je koncipován jako výcvik malých hasičů se čtyřmi disciplínami. Díky obecnímu příspěvku na činnost sboru můžeme výkony dětí ocenit i drobnými dárečky, jak jinak než s hasičskou tématikou.

Na konci června jsme začali společně s ředitelem cyklistického závodu Van Gillern Cup pracovat na organizačním zabezpečení dalšího ročníku. Schůzky v hasičské zbrojnici, popř. na trati 50km dlouhého závodu pokračovaly s kolegy z Lojovic prakticky po oba následující měsíce.

9. července jsme byli s technikou pozváni na oslavy 100. výročí založení SDH Luka pod Medníkem.

Na Prahu-západ jsme rádi zavezli techniku i na další akci – 30. let založení profesionální stanice Hasičské záchranného sboru v Jílovém u Prahy. Tato akce se konala ve stejný den – v sobotu 3. září – jako již zmiňovaný cyklozávod van Gillern Cup. Pokrýt obě akce ve stejný den technikou a především lidmi se nakonec podařilo a obě akce dopadly ke spokojenosti všech.

V polovině září jsme uspořádali další brigádu za účelem získání finančních prostředků. Dostali jsme nabídku na vyklizení knihovny s možností odvozu knih do sběru.

17. září jsme byli požádáni Okresním sdružením hasičů Praha – východ o asistenci a dodávku vody na soutěži O pohár starosty OSH v Křížkovém Újezdci.

24. září jsme se zúčastnili okrskové akce v Pivovaru Velké Popovice nazvané „Kozel hasičem“, kde jsme po sobotní odpoledne prezentovali společně s hasiči z Kostelce, Lojovic, Nechánic a Svojšovic činnost dobrovolných hasičů.

30. září jsme na žádost paní ředitelky nově otevřené Mateřské školy v Želivci uspořádali podobnou akci pro děti z mateřinky jako v červnu v Olešovicích.

Od otevření nově zrekonstruované zbrojnice se o úklid jejích prostor v průběhu roku dělíme podle rozpisu služeb. Dvakrát do roka pořádáme tzv. generální úklid, jeden na jaře a druhý na podzim – ten letošní  podzimní připadl na 15. října.

Kromě toho jsme celý podzim pracovali na administrativní záležitostech spojených s opravou cisterny Liaz a chodem jednotky. O tom se zmíníme podrobněji ve zprávě o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín.

Na podzim se nám nepodařilo zahájit podzimní část kroužku mladých hasičů z důvodu pracovní vytíženosti vedoucích kroužku. Kroužek začne pracovat na jaře 2012.

Z finančních důvodu jsme v roce 2011 nepořádali společně s restaurací U Bernátů Posvícenskou zábavu. Rovněž Mikulášská, na kterou sbor v uplynulých letech přispíval balíčky se sladkostmi, v roce 2011 poprvé pořádal nově založený Osadní výbor Těptín. Díky tomu jsme si mohli dovolit uspořádat 16. prosince v klubovně hasičské zbrojnice vánoční besídku pro kroužek mladých hasičů a poděkovat tak dětem z kroužku za jejich snahu a úspěchy v hasičině drobnými dárečky.

Členové výboru a jednotky se s uplynulým rokem rozloučili 30. prosince posezením na závěr roku, které pořádáme jako poděkování za jejich celoroční práci ve sboru a jednotce.

V závěru čtené zprávy děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli, aby právě uplynulý rok byl úspěšný. Tuto tradici nevynecháme ani tentokrát a děkujeme 

-          všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování hasičské tradice v Těptíně a snaží se pokračovat v práci našich předchůdců

-          rodinám našich členů za jejich trpělivost a pochopení. Jako každá dobrovolná činnost je hasičina náročným koníčkem a to zejména časově a v poslední době se velmi často stává nepochopenou a nedoceněnou veřejností, proto si přejme do budoucna pevné nervy a nenechat si vzít chuť do další činnosti

-          členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín za jejich práci a nasazení při zásazích, odborné přípravě, výcviku nebo údržbě techniky, výzbroje a výstroje, řidičům-strojníkům, kteří nás v loňském roce bez nehody vozili k požárům, dopravním nehodám či technickým případům

-           děkujeme za spolupráci všem, se kterými přicházíme do styku při zásazích, profesionálním hasičům ze stanic Říčany, Jílové a Benešov, Zdravotnické záchranné službě a samaritánům, Letecké záchranné službě, Policii České republiky, poděkování patří za spolupráci všem jednotkám dobrovolným hasičů, se kterými jsme se v loňském roce setkávali u zásahů, ale i při dalších akcích

-          za spolupráci Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně a zvláště pak jeho územnímu odboru Kolín

-          děkujeme za spolupráci našim kamarádům z okolních sborů dobrovolných hasičů

-          příznivcům z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy

-          za spolupráci v uplynulém roce děkujeme vedení obce Kamenice a zaměstnancům Obecního úřadu Kamenice, kteří nám vycházejí maximálně vstříc a to jak jednotce, která je organizační složkou obce, tak Sboru dobrovolných hasičů Těptín zájmové organizaci působící na úseku požární ochrany

-          sponzorům, kteří v loňském roce přispěli sboru na jeho činnost  a je na místě jmenovat a děkovat konkrétně. Naším tradičním a největším sponzorem je řadu let Strojmetal Kamenice s.r.o.,  v čele s panem ředitelem Ing. Miroslavem Jelínkem. Každý rok připomínáme, že díky této podpoře jsme si mohli dovolit postupně repasovat hasičskou cisternu Tatra 148 CAS 32, podílet se na zakoupení technického vozu Land Rover a na jeho přestavbě na rychlý zásahový automobil, na opravě vozidla VW Transporter, zakoupit vybavení a ochranné pomůcky pro členy jednotky a zajišťovat pravidelný servis a údržbu, vybavit zrekonstruovanou hasičskou zbrojnici, a v minulém roce jsme celý finanční příspěvek převedli na rekonstrukci další hasičské cisterny CAS 25 K 101 Liaz

-          děkujeme  dalším sponzorům, kteří nám v loňském roce přispěli na činnost, ať už finančně nebo materiálně – Obecnímu úřadu Kamenice za příspěvek na zájmovou činnost, děkujeme společnosti Studio Mija a panu Jakoubkovi, společnosti van Gillern s.r.o. a firmě OBR služby s.r.o. za finanční dar na nákup elektrocentrály, společnosti Rex Services a.s. za finanční příspěvek na nákup zdravotnického kufru, manželům Millerovým Dřevovýroba Skalsko a Uzenářství Dolejš za příspěvek do toboly na hasičském bále, firmě Biella Vestec za věcné dary na okrskovou soutěž, panu Boháčovi za věcný dar – pracovní rukavice, panu Jiřímu Knihovi a jeho studiu za samolepky a polepy kdykoliv si vzpomeneme, rodině Urxových, která nám za zásah poděkovala finančním darem, pánům Adámkům z Těptína za bezplatný odvoz odpadních vod, a dalším členům sboru a jednotky, kteří se snaží jak finančně tak materiálně podporovat činnost naší dobrovolné organizace
Všem ještě jednou děkujeme.

Do roku 2012 si všichni přejme ať nám vydrží síly a dosáhneme všeho, co jsme si pro tento rok předsevzali. Všem našim členům a jejich rodinám, našim přátelům a kamarádům hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchům. Ať nás po celý rok provázejí jen samé dobré zprávy. 

Zprávu o činnosti SDH Těptín za rok 2011 zpracovali:

 

Ladislav   Červený v.r.                            Soňa  Hladíková v.r.
velitel SDH Těptín                                  jednatel SDH Těptín