Výroční zpráva SDH Těptín 2014

Výroční zpráva za rok 2014

 

Vážené dámy, pánové, vážení hosté, kolegové hasiči!

Dovolte, abychom vás srdečně přivítali na Valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů Těptín. Rádi bychom s vámi zhodnotili poslední rok, který byl pro nás významný, protože v tomto roce jsme oslavili 110. výročí od založení sboru.

Pojďme se tedy společně podívat, co se nám v roce 2014 povedlo, a co jsme společně zažili!

Práci sboru v roce 2014 jsme zahájili přípravou na valnou hromadu konanou každoročně v lednu.

V březnu jsme aktivně začali s přípravami oslav sboru. Proběhlo několik brigád, kvůli úpravám hřiště, na kterém se oslavy konaly. Každý pátek se začal také scházet kroužek mladých hasičů. Rovněž nás neminul jarní úklid našeho zázemí.

V dubnu se konal úklid obce Těptín. Tímto jsme se připojili k akci „ČISTÝ LADŮV KRAJ“. Zároveň bylo možno zanechat u zbrojnice železný odpad. I letos jsme s radostí zaznamenali hojnou účast při úklidu i díky členům osadního výboru Těptín. Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci.

V samém závěru tohoto měsíce jsme neopomněli starou tradici stavění májky. Letošní postavení májky nebyla žádná těžká práce, protože se přišlo podívat, ale hlavně přiložit ruku k dílu hodně obyvatel Těptína.

V květnu jsme navštívili DEN ZÁCHRANÁŘŮ v Kolíně. Přispěli jsme výstavou naší techniky RZA Land Rover Defender s následnou ukázkou stříhání osobního automobilu.

Květen je většinou měsícem, kdy se koná okrsková soutěž okrsku č.1 Kamenice. Bohužel snad poprvé v dlouholeté historii se tento rok soutěž nekonala. Důvodem byla téměř nulová funkčnost okrsku ovlivněná dlouhodobou nemocí jeho starosty. Doufáme, že v tomto roce se vše napraví a soutěžení si vynahradíme.

Následující šestý měsíc jsme zahájili DĚTSKÝM DNEM. Letos nám perfektně vyšlo počasí. Jako každý rok jsme připravili několik stanovišť, kde se plnily zábavné úkoly. Bylo přidáno pár nových disciplín, které ve spojení s procházkou lesem zajistily příjemnou atmosféru. Odměnou nám byly rozzářené dětské úsměvy.

Červen byl pro nás také samozřejmě ve znamení oslav. 14. červen se pro nás stal významným nejen tím, že jsme uspořádali oslavu 110. výročí založení sboru na hřišti v Těptíně, ale také tím, že nám bylo uděleno významné vyznamenání Stuha III. Stupně k Čestnému praporu. Osobně nám ji přišli předat náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Janeba a starosta Okresního sdružení hasičů Praha-východ pan Lacina. Také jsme byli rádi, že přijaly naše pozvání okolní sbory s výstavou své techniky. Bylo připraveno i několik ukázek nejen práce hasičů, ale všech složek integrovaného záchranného systému v podobě ukázky záchrany osob vyproštěním z havarovaného vozidla, zadržení podnapilého agresivního řidiče a psychické podpory záchranářů ostatním účastníkům nehody.

Dále jsme mohli zhlédnout komentovanou ukázku záchrany ve výškách od kolegů z Lojovic nebo ukázku požárního útoku historickou stříkačkou Staré gardy z Vranova. Bylo možné si prohlédnout zázemí hasičské zbrojnice, kroniky a fotografie z akcí a zásahů. Kroužek mladých hasičů nám předvedl, jak probíhá zásah od nahlášení požáru až po jeho likvidaci. Za zvuku sirén mladí hasiči a hasičky přijeli na místo, zajistili objekt a hořící dům rychle uhasili.

Pro děti byl po celý den připraven zábavný program od místního spolku Plamínek a v závěru byly připraveny hrátky s pěnou, z čehož měli rodiče velkou radost. Do pozdních nočních hodin bavila dospělé živá hudba kapely pana Heřmánka.

V červnu jsme se stihli ještě zúčastnit 1. Kamenických olympijských her. Hrám jsme přispěli prezentací práce kroužku mladých hasičů, a to požárním útokem dětí a menší výstavkou. Tímto chceme popřát obci Kamenice mnoho zdaru do tvoření nové tradice a třeba se příští rok zúčastníme i sportovního klání.

V srpnu jsme byli pozváni na výročí 100 let SDH Kamenný Újezdec, kde jsme rádi předvedli ukázku práce s vyprošťovacím zařízením.

V druhé polovině srpna jsme se bohužel naposledy rozloučili s naším dlouholetým členem a starostou okrsku č.1 Kamenice panem Františkem Lackem, kdy jsme se účastnili jeho pohřbu jako čestná stráž.

Na začátku září se někteří členi sboru účastnili asistence na místním cyklistickém závodu Gillern Cup a podpořili tak členy výjezdové jednotky.

Na začátku října jsme uspořádali nábor dětí ve věku 6-10 let pro kroužek mladých hasičů. Stávající děti nám povyrostly a mají teď už téměř dorostenecký věk a proto se snažíme doplnit kroužek mladšími dětmi. Nábor jsme uspořádali zatím pouze v Těptíně, abychom získali místní děti. Bohužel se nám přihlásilo pouze 1 dítě a kroužek jsme neotevřeli. Nábor určitě zkusíme opět na začátku jara a rozšíříme ho i na ostatní osady obce Kamenice. Rádi bychom zachovali tradici práce s dětmi a vychovávali si tak pokračovatele, jak sboru, tak výjezdové jednotky.

V průběhu roku se obci Kamenici jako majiteli objektu hasičské zbrojnice podařilo získat dotaci na její zateplení. Stavení práce začaly na konci roku a budou ještě pokračovat i v roce letošním.

V závěru čtené zprávy děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomohli, aby právě uplynulý rok byl úspěšný. Tuto tradici nevynecháme ani tentokrát a děkujeme všem členům sboru, kteří se aktivně podílejí na pokračování hasičské tradice v Těptíně.

Děkujeme rodinám našich členů za jejich trpělivost a pochopení. Jako každá dobrovolná činnost je hasičina náročným koníčkem a to zejména časově.Děkujeme členům jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice-Těptín za jejich práci a nasazení při zásazích, odborné přípravě, výcviku nebo údržbě techniky, výzbroje a výstroje, řidičům-strojníkům, kteří nás v loňském roce bez nehody vozili k zásahům.Děkujeme všem aktivně zapojeným, kteří se nemalou měrou podíleli organizačně nebo účastí na tom, aby se loňské oslavy povedly a líbily se. Především děkujeme za ukázky SDH Velké Popovice-Lojovice, SDH Dolní Jirčany, SDH Vranov – staré gardě, Městské policii Jílové u Prahy, záchranné službě Asociace Samaritánů ČR. Děkujeme samozřejmě i sborům, které se k nám přijely pochlubit svou technikou. Děkujeme také spolku Plamínek, který pro děti vytvořil doprovodný program. 110 let už nikdy slavit nebudeme. Ta čísla jen porostou. Všichni tady jsme součástí historie, kterou píšeme. Proto se těšíme, že budoucnost bude neméně zajímavá a tvořivá.

Děkujeme za spolupráci všem, se kterými přicházíme do styku při zásazích, a to profesionálním hasičům ze stanic Říčany, Jílové a Benešov, Zdravotnické záchranné službě, Letecké záchranné službě, Policii České republiky. Poděkování patří za spolupráci všem jednotkám dobrovolných hasičů, se kterými jsme se v loňském roce setkávali u zásahů, ale i při dalších akcích.Děkujeme za spolupráci Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje se sídlem v Kladně a zvláště pak jeho územním odborům Kolín a Kladno.Děkujeme za spolupráci našim kamarádům z okolních sborů dobrovolných hasičů a příznivcům z řad příslušníků Hasičského záchranného sboru hl.m.Prahy.Za spolupráci v uplynulém roce děkujeme rovněž vedení obce Kamenice a zaměstnancům obecního úřadu Kamenice, kteří nám vycházejí maximálně vstříc a to jak jednotce, která je organizační složkou obce, tak Sboru dobrovolných hasičů Těptín, zájmové organizaci působící na úseku požární ochrany.S díky nesmíme zapomenout i na naše sponzory. Bez jejich přispění by naše aktivity byly velmi omezené. Mezi ně patří náš dlouholetý a největší sponzor Strojmetal Aluminium Forging s.r.o. v čele s generálním ředitelem panem inženýrem Jelínkem starším. A v letošním roce nás podpořila i společnost Life Support s.r.o., která zdarma proškolila členy výjezdové jednotky v základech první pomoci.Naši celoroční práci berme jako velký úspěch. Z úspěchů je třeba se radovat, ale také je nutné si jich vážit! Nechť nám je proto uplynulý rok, ale i roky minulé, inspirací a hlavně motivací pro další dobrovolnou činnost!

Do roku 2015 si všichni přejme, ať nám vydrží síly a dosáhneme všeho, co jsme si pro tento rok předsevzali. Všem našim členům a jejich rodinám, našim přátelům a kamarádům, přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, osobních i pracovních úspěchů! Ať nás po celý rok provázejí jen samé dobré zprávy!

Zprávu o činnosti SDH Těptín za rok 2014 zpracovali:Petra Ježdíková

Irena Čížkovská