Zpráva o činnosti JSDH obce Kamenice-Těptín za rok 2011

Zpráva o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů
 obce Kamenice – Těptín za rok 2011

Jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín je organizační složkou obce zařazená do kategorie jednotek požární ochrany JPOIII/1. K 31.12.2011 bylo v jednotce vedeno celkem 21 členů. V průběhu roku 2011 se podařilo pro práci v jednotce získat čtyři nové členy, kteří se postupně zapojují do činnosti jednotky. Práce v jednotce je podložena Dohodou o členství v jednotce, je dobrovolná a bez finančních výhod.

Co se týká odbornosti kromě velitele jednotky má jednotka 4 velitele družstev, 5 strojníků a 11 hasičů.

Kromě odborné přípravy a výcviku v průběhu roku, které jsou v naší jednotce navíc doplněny o výcvik se speciálním vybavením, které máme k dispozici, jsme v roce 2011 díky podpoře obce Kamenice absolvovali odbornou přípravu velitelů a strojníků. Kurz v rozsahu 40 hodin probíhal 11. – 16. dubna 2011 v Ústřední hasičské škole v Bílých Poličanech. Závěrečnou zkouškou získali Osvědčení velitel dobrovolné jednotky 3 členové a Osvědčení strojník dobrovolné jednotky 4 členové jednotky.

Jednotka se rovněž v červnu 2011, konkrétně 23.6., zúčastnila cyklické odborné přípravy pro velitele a strojníky kategorie JPO II a JPO III, kterou pořádá Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje a pro okrsek č. 1 Kamenice, je pořádána v hasičské zbrojnici v Těptíně.

V ročním výcvikovém plánu jednotky je každoročně zařazeno nejméně jedno prověřovací cvičení, které je zaměřeno na významné podniky v místě, školy a objekty, kde se shromažduje větší počet osob. Jednotka se tak díky těmto cvičením mimo jiné prakticky seznamuje s konkrétními objekty a  získává o nich cenné informace.

V roce 2011 bylo prověřovací cvičení nařízeno velitelem jednotky a provedeno bylo 19. ledna v dopoledních hodinách v areálu Strojmetalu Kamenice. Námětem cvičení byl požár ve 2.patře administrativní budovy, spojený s evakuací celého objektu a následným vyhledáváním osob.

Nyní v krátkosti k výjezdům jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín v uplynulém roce 2011 zasahovala celkem u 36 případů. Z tohoto počtu se jednalo o:

16 požárů

5 dopravních nehod

11 případů technické nebo ostatní pomoci

ve 2 případech se jednalo o únik nebezpečných látek

a jedenkrát jednotka absolvovala prověřovací cvičení nařízené starostou obce.

V roce 2011 jsme zaznamenali jeden planý poplach.

Nejvytíženějšími měsíci byly leden se sedmi, květen se šesti a duben s pěti zásahy v měsíci. Naopak měsíce únor a září 2011 se obešly bez výjezdu.

Evidenci jednotlivých zásahů včetně podrobnějších informací uvádíme na webových stránkách www.hasiciteptin.cz .

Vybavení jednotky je na dobré úrovni. Dvanáct členů jednotky je vybaveno kvalitními zásahovými komplety Fireman od společnosti DEVA, ochrannými přilbami GALLET, holeňovou zásahovou obuví ZEMAN, zásahovými rukavice HOLÍK atd. Výstroj jednotky doplňují pracovní stejnokroje PS II, polohovací pásy, kukly, pracovní obuv a kalhoty pro lehké zásahy, zásahy ve vodě apod.  Jednotka má dále v užívání dýchací techniku DRAEGER a SATURN, ruční svítilny Adalit, základní vybavení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Vybavena je rovněž kvalitními radiostanicemi Motorola – jak vozidlovými, tak přenosnými radiostanicemi. Pro zkvalitnění spojení při zásazích byl v roce 2011 jednotce zapůjčen Hasičským záchranným sborem ruční terminál SMART s nabíječem v hodnotě 77 tisíc korun.

Vybavení je na dobré úrovni i díky dalším věcným prostředkům jako jsou např. plovoucí a kalová čerpadla, motorové a rozbrušovací pily, přímočará pila, elektrocentrály, hydraulické vyprošťovací zařízení.

Už ze samotného výčtu vybavení je patrné, kolik úsilí stojí členy jednotky jeho údržba, nehledě na administrativu a evidenci s tím spojenou. Každoročně jsou to stovky hodin.

A to se týká rovněž mobilní techniky. Jednotka využívá k výjezdům dvě cisternové automobilové stříkačky Tatra 148 CAS 32, z nichž jedna je momentálně na prodej. Dále má k dispozici rychlý zásahový automobil Land Rover Defender. Osobní automobil VW Transporter byl k zásahové činnosti využíván do konce září 2011, kdy byl prodán obci Velké Popovice pro využití jednotkou SDH Lojovice.

Účelem prodeje Transportera bylo získání finančních prostředků na rekonstrukci další cisterny CAS 25 K101 Liaz, kterou bezúplatně převedl na obec Kamenici Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje v roce 2010. Od té doby probíhala rekonstrukce vozidla svépomocí. Na začátku roku 2011 se nám bohužel nepodařilo získat dotaci ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a dalších složek IZS. Až v druhé polovině roku 2011 se nám podařilo dokončit vyhodnocení nabídek na repasi kabiny auta, vyřešit vše administrativně a hlavně finančně. Pro opravu cisterny byla vybrána firma Milan Čapek Výroba a servis hasičské techniky a 17. listopadu bylo vozidlo odvezeno do Havlíčkova Brodu. Cisterna by se měla z opravy vrátit do začátku března 2012. Vozidlo bude dokončeno tak, aby mohlo být zařazeno do výjezdu jednotky a případné další úpravy budou následovat podle dalších finančních možností.

V této souvislosti musíme znovu poděkovat obci Kamenice za vstřícnost. Velká část opravy vozidla bude financována z provozních výdajů jednotky, které byly v roce 2011 odsouhlaseny na 300 000 Kč za rok. Věříme, že i následujícím roce se v rozpočtu obce najdou odpovídající finance na provoz jednotky.

Dále byl na opravu cisterny použit celý finanční dar Strojmetalu Kamenice v roce 2011 ve výši 150 000 Kč. 60 000 Kč získaných z prodeje Transporteru bylo rovněž převedeno na tuto opravu a Sbor dobrovolných hasičů Těptín prodal ze svého majetku kontejner, který sloužil jako náhradní garáž pro jedno auto a další vybavení, a částku 50 000 Kč rovněž převedl na opravu Liazky.

V listopadu 2011 Zastupitelstvo obce Kamenice schválilo podání Žádosti o dotaci na rok 2012 ze Středočeského fondu podpory dobrovolných hasičů a tato žádost byla v řádném termínu do 15.12.2011 podána. O rozhodnutí kraje budeme informováni do poloviny roku 2012.

Na konci roku nás potěšila dotace rozdělovaná každoročně Hasičským záchranným sborem, která byla obci Kamenice v prosinci zaslána na účet. Konkrétně byly dotovány výdaje na pohonné hmoty u zásahů mimo obec částkou 7 461,00 Kč, odborná příprava částkou 7 640,00 Kč a na nákup věcných prostředků byla jednotce přidělena částka 45 000,00 Kč. Přidělení těchto financí chápeme jednoznačně jako podporu naší činnosti a velice si toho vážíme.

Na závěr čtené zprávy o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Kamenice – Těptín za rok 2011 děkujeme všem aktivním členům jednotky za jejich zásahovou činnost, ale také za dobrou údržbu techniky a výstroje a v neposlední řadě za účast na odborné přípravě a praktickém výcviku.

Za podporu rovněž děkujeme zřizovateli jednotky - obci Kamenice a Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, Územnímu odboru Kolín, stanicím Říčany u Prahy, Jílové u Prahy a Benešov u Prahy, se kterými spolupracujeme nejen při zásahové činnosti, ale i při řešení běžných provozních záležitostí jednotky.

Zprávu o činnosti jednotky za rok 2011 zpracoval:

Ladislav   Červený v.r.                                               
velitel JSDH obce Kamenice-Těptín